Звіт керівника

Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня

№ 41 «Райдуга», м. Суми, Сумської області

 

Звіт

керівника перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2016-2017 навчальний рік

У  КУ  Сумський НВК № 41 функціонує  9  груп, 7 класів та 3 групи продовженого дня. Навчається та виховується 363 дітей.  Навчальний заклад працює в п’ятиденному режимі повного робочого дня.

Педагогічними кадрами заклад укомплектований повністю. Навчально-виховний процес забезпечують 37 педагогів.

З них вищу освіту мають – 34 чол., неповну вищу (середню спеціальну) – 3 чол. У Сумській філії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка навчаються 2 педагога, у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С.Макаренка – 3 педагога.

За підсумками атестації педагогічних працівників кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 10 педагогів – 27 %,   «спеціаліст першої категорії» – 2 педагоги – 5 %, «спеціаліст другої категорії» – 7 педагогів – 19 %, педагогічне звання «вихователь-методист» – 1 педагог – 3 %, «старший вчитель» – 1 педагог – 3%.

У дошкільному закладі  працюють 2 вчителі-логопеди (освіта вища), два музичних керівника (освіта вища), один практичний психолог (освіта вища), один інструктор з фізичної культури (освіта вища), один вчитель з фізичної культури (освіта вища).

Робота навчального закладу протягом 2016 – 2017 навчального року здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, програм розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція), Державного стандарту загальної початкової освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді,  Конституції України (розділ 2, ст. 52, 53); Конвенції про права дитини (ч. 1, ст. 1, 2, 6, 8, 12-19, 28-29); Національної програми «Діти України»; інших нормативно-правових документів.

Діяльність педагогів була спрямована на реалізацію концепції особистісно-орієнтованого навчання і підготовки дитини до самостійного життя. 

Педагогічний колектив комплексу працював над реалізацією поставлених завдань:

 1. Продовжувати роботу, спрямовану на збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей шляхом використання здоров’язберігаючих технологій.

 2. Сприяти удосконаленню творчої гри, як засобу розвитку дитини, формувати її компетенції, самореалізації.

 3. Формувати повагу до народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля засобами художнього слова.

Педагоги всіх дошкільних груп працювали над упровадженням в роботу Базового компоненту (нова редакція) дошкільної освіти, програми розвитку дитини  дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). Колектив постійно працював над пошуком ефективних шляхів навчання і виховання дітей.  Педагоги початкової школи працювали над формуванням творчої особистості, громадянина нового суспільства через реалізацію сучасних форм і методів навчально-виховної роботи. Діяльність колективу була спрямована на реалізацію концепції особистісно-орієнтованого навчання і підготовки дитини до самостійного життя.  З цією метою використовувалися методи і прийоми сучасних педагогів-новаторів та педагогів минулого. А саме:

 • експериментування і досліди;

 • ознайомлення дітей із соціальними явищами;

 • формування досвіду творчої діяльності як на заняттях, так і в повсякденному житті.

Ефективно проводилась методична робота з педагогами. В практику роботи вихователі,  вчителі впроваджували як традиційні форми методичної роботи (педрада, семінари, психолого-педагогічні практикуми, засідання методичного об’єднання, самоосвіта), так і нетрадиційні – ділові ігри «Методичний ринг», творчі виставки.

Велика увага приділялась впровадженню інноваційних здоров’язберігаючих технологій. З цією метою був проведений семінар-практикум «Інноваційні здоров’язберігаючі технології та методики. Використання їх в різних видах діяльності в умовах навчального закладу». Для обізнаності педагогів з питань логіко-математичної компетентності був проведений проблемний семінар «Логіко-математична компетентність дітей дошкільного віку. Наступність між дошкільною та початковою ланкою». Практичним психологом був проведений семінар «Інтерактивні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку».

Актуальні питання розглядались на засіданнях педагогічних рад: «Іноваційні технології з дітьми з порушенням мовлення», «Використання казки як засобу оздоровлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку», «Патріотичне виховання починається з доброти. Педагогіка Добра у спадщині В.Сухомлинського», «Музейна педагогіка – перспективний напрям у сучасній системі національної освіти», «Старшим дошкільнятам про гроші. Афлатот – програма соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку». Всі педагогічні ради проводились у нетрадиційній формі, що сприяло розвитку творчості учасників освітнього процесу, ініціативи, винахідливості, самостійності педагогічного колективу.

Проводились психолого-педагогічні консиліуми з вихователями старших груп «Підготовка дітей 6-річного віку до навчання у школі», груп раннього віку «Адаптація дітей раннього віку до умов НВК», груп компенсуючого типу «Психолого-педагогічний супровід дітей в групах компенсуючого типу».

Дієвою була робота Школи молодого вихователя «Паросток». З молодими спеціалістами  проводилась робота з ознайомлення з нормативно-правовими документами, діючими чинними освітніми програмами у системі дошкільного виховання та дошкільної освіти, мікродослідження з різних тем, консультації, обмін думками. У річному плані роботи заплановано проведення вправи-гри «Інтелектуальна десятка», майстер-класу з різних режимних моментів та навчально-виховної роботи, , перегляд документації педагогів, консультації  «Ділова документація вихователя (вчителя). Вимоги до її оформлення, ведення, «В.О.Сухомлинський  – молодому вихователеві: сто корисних порад», проведення тижня «Заняття веде педагог-наставник».

Проведені вихователем-методистом на засіданнях Школи молодого вихователя «Паросток» цікаві форми навчання для молодих спеціалістів дали позитивні результати, про що свідчать записи в щоденниках самоосвіти та підвищення професійного рівня педагогів.

Для вихователів та вчителів початкових класів проводились консультації: «Формування у вихованців навичок спілкування та ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми», «Інтерактивні дидактичні ігри на уроках з основ здоров’я в початковій школі, на групі продовженого дня», «Інноваційний підхід у фізкультурно-оздоровчій роботі», «Стимулюючий і оздоровчий вплив музики на організм дитини », «Впровадження інноваційних технологій у розвиток навички читання молодших школярів», «Економічне виховання в дошкільному віці», «Художня література в освітньому процесі: сучасні технології», «Національно-патріотичне виховання в українському дитячому садку. Концепція Софії Русової та сьогодення», «Екологічна стежина для розвитку дитини», «Способи організації дітей на занятті з фізичної культури: здоров’язбережувальний підхід», «Музично-дидактичні ігри та їх значення у розвитку музичних здібностей дошкільників».

Творча група та педагоги всіх дошкільних груп працювали над проблемою «Виховання національної та громадянської самосвідомості особистості через формування правового світогляду дошкільників».

Членами творчої групи було проведене засідання круглого столу і обговорення  плану роботи щодо виховання національної та громадянської самосвідомості особистості через формування правового світогляду дошкільників та молодших школярів. Складено план роботи за тематичними блокам, проведено майстер-клас «Права свої знай, про обов’язки не забувай», зроблено добірку дидактичних ігор з правового виховання, розроблено освітній проект «Україна – моя батьківщина» та методичні рекомендації для педагогів по ознайомленню дітей з родиною та родоводом. Для батьків розроблені пам’ятки «Правове виховання».

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості оволодіння різноманітними методами роботи.

Вихователем-методистом Цибенко Л.Д.  розроблені інтерактивні форми роботи підвищення фахової майстерності педагогів, консультації.

Вихователями груп раннього віку виготовлені  нові посібники та ігри за системою М. Монтессорі.

Вихованці музичного керівника Чернеги Л.М. стали лауреатами дитячого фестивалю «Щасливий світ дитинства».

Протягом 2016-2017 навчального року робота педагогічного колективу початкової школи була спрямована на реалізацію виконання законодавства України про загальну середню освіту: Конституції  України,  Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», забезпечення  компетентісного підходу до навчання. Змінено змістовне наповнювання уроку: збільшено кількість практичних вправ, впроваджуються колективні форми взаємодії учнів на уроці (робота в парах 1-2 класи, групах – 3-4 класи). Учителі освітню діяльність будують із залученням інноваційних міжпредметних зв’язків із залученням сучасних технічних засобів,  електронних ресурсів, аудіо- та відеозаписів. Лідерами у використанні інноваційних технологій є вчителі вищої категорії Коханова Н.Ю., Сулига О.В. та Соіна Л.М.

Протягом року навчалося 192 учні. Індивідуальним навчанням було охоплено одного школяра – ученицю 3-А класу Гончаренко Є. Початкова школа працювала в режимі повного робочого дня.  Функціонувало 7 класів та 3 групи продовженого дня.

1-4 класи працювали за Державним стандартом загальної початкової освіти.

Особливий контроль здійснювався адміністрацією за впровадженням у роботу з учнями нових ефективних оздоровчих технологій  для  зміцнення фізичного та психічного здоров’я кожного вихованця.

У 1-2 класах оцінювання навчальних досягнень учнів велося вербально, в 3-4 класах – в балах.

У закладі створено належне виховне середовище, яке допомагає прищеплювати вихованцям повагу до державних символів: у  кожному класі створено куточки державних символів; шкільні свята починаються та закінчуються урочистою державною піснею – Гімном України. Виховання національно свідомої особистості, патріота своєї держави не можливе без любові до рідного слова. Тож у школі проходять такі заходи, як декада української мови та літератури, День слов’янської писемності; заходи, присвячені Міжнародному дню рідної мови. Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність колективу школи – психологічна та моральна підтримка воїнів Збройних Сил України, допомога родинам, що були вимушені покинути свої домівки. Учні школи взяли участь у всеукраїнській  акції  «Лист солдату», міській акції «Новорічний подарунок бійцю». 

Діяльність педагогічного колективу спрямована на реалізацію концепції особистісно-орієнтованого навчання і підготовки дитини до самостійного життя. У закладі створені належні умови для розвитку талантів учнів. У школі І ступеня працюють 5 гуртків: «Природа і творчість», гурток «Образотворче мистецтво», «Спортивне орієнтування», «Сумизнавство» та  проводяться заняття з хореографії. Належна робота, спрямована на збереження та зміцнення здоров’я учнів,  проводиться як в урочний, так і позаурочний час. Це і заняття з основ здоров’я, олімпійський урок, фізкультхвилинки на уроках, заняття в куточках ОБЖД.

Належна  увага приділялася розв’язанню виховних проблем, створенню умов розвитку та саморозвитку особистості учня, спрямованих на розвиток талантів, розумових та фізичних можливостей, прищеплення кращих людських якостей, пропагування здорового способу життя. Великим помічником у цій роботі є Добрик. Адже виховна робота в закладі ведеться за програмою «Добрик в Райдужній країні».  

Традиційно в лютому пройшли тижні початкових класів та англійської мови, які були спрямовані на організацію нестандартних навчально-виховних заходів, проведені відкриті уроки, на які були запрошені батьки.

У квітні відбувся звіт гуртків. Результати роботи педагогів були продемонстровані батькам, висвітлено на сайті закладу.

На  відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Європі у рамках декадника «Хай буде мир! Хай більше не горить у пеклі війн твоє життя, людино!» повчальною була година спілкування «Свято зі сльозами на очах» за участю учасника АТО, військовослужбовця 27 Сумської реактивної бригади. Для учнів 1-4 класів був проведений урок патріотизму.  По завершенні учні поклали квіти до меморіалу К.Жукова. У закладі створена постійнодіюча виставка «Подвиг не має забуття».

Учні 4 класу брали участь в обласному природничо-математичному конкурсі «Совенятко». Був проведений командний відбір, але в десятку кращих наша команда не потрапила. У міській олімпіаді з англійської мови серед учнів 4 класів Гюлер С. посіла 5 місце. Три учениці були учасницями міського конкурсу ім. Д.Білоуса, але у цьому році їхні твори не були відзначені.

Учні початкових класів у цьому навчальному році також брали участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах: 

Назва конкурсу

Кількість учасників в шкільному турі

Кількість учасників в міському турі

Результати конкурсу

Міжнародний конкурсу знавців з української мови ім. П. Яцика

14 учнів

2 учні

4 клас –  Гюлер С. – 4 місце (вч. Сулига О.В.)

3 клас –  Ліхолат Д. – 3 місце (вч. Михайленко С.Г.)

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру – 2017»

24

53 учні

2 учнів – добрий результат

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»

45 учнів

3 золотих сертифікати – Івахнова Я.-2-А, Красильникова Є., Коржова В. – 4 клас

5 срібних сертифікатів

3 бронзові сертифікати – (вчитель Коханова Н.Ю.)

Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок-2017»

44 учнів

«Золотий Колосок» – 8 учнів .

 «Срібний Колосок» – 34 учнів.

«Колосок» -13  учнів.

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

34 учні

Диплом переможця в початковій школі – 4

Диплом переможця на шкільному рівні – 15

Педагоги початкової школи протягом року розглядали питання інноваційного розвитку, інноваційної діяльності вчителя в умовах сучасної школи з єдиною метою – закласти дітям певну суму знань та виробити у школярів вміння оперувати найрізноманітнішою інформацією.

У закладі створений власний Інтернет-сайт. Він сучасно і оригінально оформлений, зручний у користуванні, структурні компоненти сайту системно поповнюються новою інформацією. В наявності є електронна бібліотека, інформація про заклад та адміністрацію, напрям діяльності НВК, структура методичної роботи, фотоматеріал життєдіяльності вихованців, фотоматеріал життєдіяльності спеціалістів закладу. Передбачена гостьова сторінка, сторінка новин, де висвітлюється інформація про життя закладу. За підсумками Всеукраїнського конкурсу на кращий Інтернет-сайт ДНЗ у 2013 році заклад посів ІІ місце, у 2014 році – ІІІ місце.

У 2016 заклад брав участь у I (міському) етапі обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу.

Заклад забезпечений комп’ютерною, мультимедійною технікою.

Узакладі функціонує комп’ютерний клас.

На допомогу педагогам у дошкільному закладі було створено творчу групу, яка розробила заняття з використанням цифрових освітніх ресурсів та методичні рекомендації щодо їх проведення.

Педагоги відвідують заняття досвідчених колег, де на практиці можна бачити застосування цифрових освітніх ресурсів у роботі з дітьми. Майстер-класи «Створення презентації у програмі  Microsoft PowerPoint» проводяться з метою навчання педагогів методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій.

Одним із напрямів використання ІКТ педагогами дошкільного навчального закладу є створені власні мультимедійні  продукти,  користування Інтернет ресурсами, впровадження в освітній процес комп’ютерних програм, ігор, відеозанять.

Варіативна складова Базового компоненту дошкільної освіти пропонує одну з ocвiтнix ліній – «Комп’ютерна грамотність». Для забезпечення більш високого рівня розвиненості вихованців дитячого садка працює гурток «Комп’ютерні занімашки», який відвідують діти старшого дошкільного віку. Результатом роботи даного гуртка є знания дітей про можливості використання комп’ютера, знання основних принципів його роботи та набуття навичок створення малюнків у графічному редакторі.

Заклад підключено до мережі Інтернет. Для забезпечення мобільності та покращення доступу до мережі Інтернет  застосовуються сучасні пристрої для бездротового доступу до мереж – Wi-Fi.  

Розширення  інформаційного простору, популяризація напрацювань колективу через мережу Інтернет, спілкування з учасниками навчально-виховного процесу он-лайн проходить через веб-сайт дошкільного закладу (41.sadik.sumy.ua).

Однією з проблем, над якою працював колектив у 2016-2017 н. р. була проблема упровадження в роботу з вихованцями нових ефективних оздоровчих технологій для зміцнення фізичного та психічного здоров’я кожного вихованця.

У комплексі створені необхідні умови для вирішення даної проблеми. Педагогічний колектив співпрацював з СДПУ ім. А.С.Макаренка в рамках проекту «Школа сприяння здоров’ю».

Як результат комплексного виховання всіх засобів фізичного розвитку та оздоровлення дитячого організму, показник захворюваності не підвищився у порівнянні з минулим навчальним роком.

Отже, аналіз захворюваності за 2016-2017 навчальний рік дає підстави стверджувати, що протирецидивний курс оздоровлення (часникотерапія, загартування) має позитивний результат і потребує продовження в наступному навчальному році.

Фізкультурно-оздоровча робота здійснювалась комплексно: уроки, заняття, робота гуртка, фізкультурні розваги, дні здоров’я, прогулянки, загартовуючі процедури, гімнастика пробудження та ін. Серед учнів початкової школи проведено тиждень спорту, родинне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я», змагання між 3 і 4 класами «Козацькі розваги», з дошкільнятами – розвага «Козацькі забави». Крім того, проводилася просвітницька робота по прищепленню дітям здорового способу життя.

Про ефективність використання тих чи інших форм роботи з фізичного виховання дітей свідчать результати обстеження дітей старших груп.

Усього лікарями обстежено 55 дітей (2011 рік народження).

Із 55 обстежених дітей мають:

І групу здоров’я – 16 дітей (29 %);

ІІ групу здоров’я – 38 дітей (69 %);

ІІІ групу здоров’я – 1 (2 %)

За результатами огляду спеціалістів найбільша кількість патології виявлена хірургом – 25 випадків, ортопедом – 23 випадків, із  них – сколіотична постанова – 8, плоскостопість – 11, плоско-вальгусні стопи – 3, сколіоз – 1.

Кількість дітей

Пропущено по хворобі

Захворюваність на 1 дитину

на 01.06.2016

на 01.06.2017

на 01.06.2016

на 01.06.2017

на 01.06.2016

на 01.06.2017

Сад

1262

1913

504

491

0,4

0,3

Ясла

354

372

179

163

0,5

0,4

Разом

1616

2285

 683

654

0,4

0,3

Фіз. група

Кількість дітей

Група здоров’я

Кількість дітей

Ясла/сад

Школа

Ясла/сад

Школа

основна

197

181

І

151

107

підготовча

4

8

ІІ

50

77

спеціальна

2

2

ІІІ

2

8

звільнені

1

ІV

 

 Показники засвоєння основних рухів

Було обстежено 167 дітей.

 

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

15

147

5

Частохворіючі діти – ясла/сад – 15 дітей

                                 школа – 4 дитини

На диспансерному обліку – 22 дитини.

У лікаря-фтизіатра знаходяться – 14 дітей (сад – 4, школа – 10).

Належну увагу педагоги приділяють створенню умов для раннього виявлення нахилів, здібностей обдарованості дітей, забезпеченню індивідуальної траєкторії її розвитку на всіх етапах навчання, задоволенню потреб та інтересів кожної дитини. За допомогою попередньої діагностики  виявлені інтелектуальні, творчі, спортивні, та інші здібності дітей. Створений банк даних обдарованих дітей закладу.

Результатом роботи з обдарованими дітьми є їх участь у конкурсах (декламування віршів, виставки малюнків), фестивалі дитячої театралізованої діяльності. У квітні місяці проводяться огляди художньої діяльності.

Адміністрація закладу постійно працює над створенням  сприятливих умов для самозростання, розвитку творчого потенціалу вихователів, вчителів які працюють з обдарованими дітьми.

Гуртки

 1. Хореографічний гурток «Ритм» (програма гуртка, затв. пед. радою, протокол № 1).

 2. «Веселі музики» (програма гуртка, затв. пед. радою, протокол № 1).

 3. Спортивний гурток з флорболу «Веселий м’яч» (програма гуртка, затв. пед. радою, протокол № 1).

 4. «Чудо-шашки» (програма гуртка, затв. пед. радою, протокол № 1).

 5. «Комп’ютерні занімашки» (програма гуртка, затв. пед. радою, протокол № 1).

 6. «Райдужні голосочки» (програма гуртка, затв. пед. радою, протокол № 1).

 7. «Маленькі сумчани» (програма гуртка, затв. пед. радою, протокол № 1).

 8. «Спортивне орієнтування (програма гуртка затверджена наказом департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 05.10.2015 № 593-ОД)

 9. «Сумизнавство» (програма гуртка затверджена наказом департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 05.10.2015 № 593-ОД)

Протягом 2016-2017 навчального року заклад брав участь:

– у конкурсі захисту сучасної моделі навчального закладу Школа сприяння здоров’ю» отримали сертифікат про включення до міської мережі шкіл сприяння здоров’ю;

– у міському етапі всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», номінація «Хореографічне мистецтво» хореографічний колектив «Веселка» нагороджений грамотою управління освіти і науки Сумської міської ради за зайняте ІІІ місце;

– у міському огляді-конкурсі художньої самодіяльності аматорських колективів загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста Суми «Сузір’я талантів 2017» музичний керівник Чернега Л.М. нагороджена дипломом лауреата;

– у міській виставці-конкурсі дитячої та педагогічної творчості «Учитель-учень» вчитель Кухта І.М. нагороджена грамотою управління освіти і науки Сумської міської ради;

– у I (міському) етапі обласної виставки-огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів;

– у міському огляді-конкурсі художньої самодіяльності аматорських колективів загальноосвітніх дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста Суми «Сузір’я талантів» вихователь Зикова О.М. отримала подяку за збереження національної культури, популяризацію творчих здобутків спілчан, сприяння розвитку самодіяльного мистецтва у навчальному закладі;

– у міському конкурсі «Срібні родзинки»;

– у методичних об’єднаннях міста (вихователів груп раннього, молодшого, середнього та старшого дошкільного віку, вихователів-методистів, музичних керівників, інструкторів з фізичної культури, вчителів-логопедів);

– у благодійних акціях «На допомогу воїнам АТО».

На базі закладу у грудні 2016 року було проведено міський семінар для сестер медичних старших «Загартування дітей в умовах дошкільного закладу». Приймали курси підвищення кваліфікації для практичних психологів дошкільних навчальних закладів міста та області у квітні 2017 року.

Молодші школярі є постійними учасниками Всеукраїнських конкурсів «Патріот», «Соняшник», «Грінвіч», «Колосок» та Міжнародних –  конкурсу знавців з української мови ім. П. Яцика, «Кенгуру», а також – у міських конкурсах:

 • у міжнародному конкурсі знавців української мови імені П.Яцика серед учнів третіх класів Ліхолат Д. зайняла ІІІ місце – вчитель Михайленко С.Г.;

 • у міжнародному конкурсі знавців української мови імені П.Яцика серед учнів четвертих класів Гюлер С. зайняла 4 місце (вчитель Сулига О.В.);

 • у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвіч» було отримано 3 золотих сертифікати, 5 срібних та 3 бронзових (вчитель Коханова Н.Ю.);

 • у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» відмічені дипломами переможця в початковій школі 4 учня;

 • в обласному конкурсі малюнків «Живи органічно!» учениця 2 класу Гончар Альона посіла І місце;

 • у міській олімпіаді з англійської мови для учнів 1-4 класів учениця 4 класу Гюлер Софіє зайняла V місце – вчитель Коханова Н.Ю.;

 • у міському етапі Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», номінація «Художнє виконавство» –  «Співуча веселка» учениця 4 класу Панченко Луїза зайняла 3 місце, учениця 4 класу Шаповал Богдана зайняла 4 місце – вчитель  Істраніна І.А.;

 • у міській благодійній виставці-конкурсі дитячих малюнків «Добро очима дітей» учениця 2-А класу Борак Марія за зайняте 4 місце – вчитель Кухта І.М.;

 • у міському конкурсі дитячих малюнків «Народів багато – дружба одна!» учень 2 класу Розумець Богдан зайняв І місце.

У міській виставці-конкурсі творчих робіт дітей з особливими потребами «Відкритий простір» вихованка молодшої дошкільної групи (4-го року життя) Матосова Валерія нагороджена грамотою управління освіти і науки Сумської міської ради.

Педагоги постійно підвищують свій професійний рівень, є учасниками семінарів, вебінарів, науково-практичних конференцій, форумів:

 • директор Кулагіна Т.В. була учасником V форуму з інноваційних освітніх технологій «Трускавець – 2017», регіональної підсумкової конференції за результатами роботи науково-практичного семінару «Педагогіка здоров’я», І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання охорони праці у галузі освіти», ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комунікаційні стратегії сучасної школи» пройшла навчання за практичним курсом «Технології продуктивного спілкування», отримала сертифікат;

 • вчитель англійської мови Коханова Н.Ю. була учасником VIII щорічної методичної конференції Cambridge Day в м. Київ, методичних семінарів видавництва National Geographic Learning «Як залучити учнів до письма», Publications «Навчання маленьких дітей – це задоволення», вебінарів видавництва Dinternal Books Відкрийте світ граматики», видавництва National Geographic Learning «Навчання читанню та письму молодших школярів, видавництва «Ранок». Є координатором проекту «Lingva Skills», який націлений на навчання освітян іноземній мові, координатором Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Грінвіч» та «Пазл»;

 • практичний психолог Харченко Л.О. була учасником ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін», VI Обласного психологічного форуму «Психологічні горизонти: теоретичний потенціал та практичні інновації». Є координатором психологічного проекту «Підтримка довгострокової соціальної стабільності в Україні» за підтримкою Товариства Червоного Хреста;

 • вчитель початкових класів Кухта І.М. була учасником вебінарів «ЯКлас – ефективний допоміжний інструмент для шкільної освіти», «За здоров’ям – до народної скарбниці», «Особливості навчання письма ліворуких дітей. Формування в молодших школярів інтересу до каліграфічного письма в позакласній роботі», «Формувальне оцінювання навчальних досягнень молодших школярів». Впровадила інтерактивну освітню платформу «Вчи.ком.юа» в навчальний процес. Її учні нагороджені дипломами за успішне проходження базового онлайн-конкурсу «Вчи.юа» з математики.

 • вчитель початкових класів Кучер І.В. пройшла практичний тренінг «Тренди в освіті. Інструменти ІКТ сучасного педагога»;

 • вчитель початкових класів Стадниченко М.І. була учасником семінару «Вивчення ЕСЕ на уроках української мови в 3-4 класах», проекту «Перевірка предметних компетентностей»;

 • вчитель-логопед Бесага А.М. була учасником науково-практичного семінару «Здоров’язбережувальні функції вокального мистецтва»;

 • вихователь Новгородська В.С. була учасником VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Освіта і здоров’я».

КУ Сумський НВК № 41 співпрацює із Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (лекції, семінари, консультації) і дитячою поліклінікою (консультації, бесіди, співпраця з лікарем), обласним центром позашкільної освіти по роботі з талановитою молоддю (виступи, вистави), Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С.Макаренка – участь у проекті «Школа сприяння здоров’ю», театром «Теремок», ТЮЗом, Палацом для дітей та юнацтва, Краєзнавчим музеєм, Палацом культури ім. Фрунзе, Сумською гімназією № 1, театром драми та музичної комедії ім. Щепкіна, 27 Сумською реактивною бригадою, Станцією юних натуралістів.

Педагоги мають публікації:

 • У журналі «Дитячий садок» № 1, 2017 р. конспект заняття для середнього дошкільного віку «Подорож до країни Солодощів» вихователя Ярошук Е.В.

 • В онлайн журналі «Дошкільник.in.ua» конспект заняття з розвитку мовлення для середньої групи «Меблі для ляльки Наталки» вихователя Зикової О.М.

 • У каталозі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» № 01/2017 розробка уроку «Числа другого десятка» з математики в 1-му класі вчителя початкових класів Кучер І.В.;

 • У каталозі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» № 01/2017 розробка уроку «Лічба предметів у межах 20. Дециметр. Вимірювання відрізків. Вправи на додавання і віднімання» з математики в 1-му класі вчителя початкових класів Кухти І.М.;

 • На порталі «Учительській журнал он-лайн» видавничої групи «Основа» розміщений конспект уроку з основ здоров’я «Безпека руху пішоходів» для учнів 4-го класу вчителя початкових класів Стадниченко М.І.;

 • У всеукраїнській газеті «Дитячий садок» видавничої групи «Основа» опубліковано інтегроване заняття з мовлення та логіко-математичного розвитку для старших груп компенсуючого типу вихователя Лущик С.Д. «Свійські тварини».

Подано до друку:

 • У журнал «Фантазії вихователя» конспект інтегрованого заняття для дітей молодшого дошкільного віку «В гостях у білочки» вихователя Глушан А.В., конспект заняття з ознайомлення із соціумом для дітей раннього віку «На гостину до ляльки» вихователя Мироненко К.Ю., конспект заняття з розвитку мовлення для дітей раннього віку «День народження Оленки» вихователя Хряпіної Я.С.

 • На сайт «Мій кращий урок» (серія «Початкова школа. Мій конспект») та Освітній портал «Супер-урок» (форум педагогічних ідей) конспекти уроку та майстер-класу вчителя Соіної Л.М..

Вчитель Стадниченко М.І. підготувала методичну розробку «Математичні задачі з природничим змістом як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів»

У нашому закладі проводиться велика робота щодо підвищення ролі батьків у навчання і вихованні дітей.

Протягом року батьки постійні учасники родинних і тематичних свят: 1 Вересня, Останнього дзвоника, Масляної, Свята випуску дітей до школи, свят «Тато, мама, я – спортивна сім’я», «Читацька сім’я». Ярмарок – осінніх, зимових, Великодних, виставок, круглих столів, семінарів. Ми є учасниками психологічного проекту довгострокової соціальної стабільності в Україні.

Протягом року для них організовуються Дні відкритих дверей, відкриті заняття, уроки, працює Школа молодих батьків, психологічна служба.

Загальний батьківський комітет відіграє велику роль у навально-виховному процесі. Допомагає координувати роботу закладу.

Батьківський комітет ініціював нагородження медаллю Лауреата ІІ Всеукраїнської премії «Працівника освіти України», з врученням нагородного посвідчення Всеукраїнського благодійного фонду «Вдячність, Визнання, Надія» – Т.В.Кулагіну, директора.

Педагоги у свою чергу сприяють батькам у навчанні та вихованні дітей у сім’ї.

Директор                                                                               Т.В.Кулагіна

 Фінансово-економічні питання

 1. Аналіз використання комунальних послуг за 2016 рік та І квартал 2017 року за формою:

Електрична енергія

2016 рік

І квартал 2017 року

План

Факт

План

Факт

Сад

32850

32850

9250

9236

Школа

14550

13109

3850

3850

Разом

47400

45959

13100

13086

Водопостачання та водовідведення

2016 рік

І квартал 2017 року

План

Факт

План

Факт

Сад

2029

2014

563

562

Школа

1101

1092

295

295

Разом

3130

3106

858

857

Теплопостачання

2016 рік

І квартал 2017 року

План

Факт

План

Факт

Сад

389,4

389,1

233,9

182,96

Школа

240,6

240,6

88,6

81,214

Разом

630,0

629,7

322,5

264,174

 1. Необхідна сума коштів на проведення капітальних ремонтів та утримання закладу (з розбивкою за КЕКВ).

Заміна вікон (енергозбереження) КЕКВ 3132 – 500,00 тис. грн.

Заміна вітражів КЕКВ 3132 – 200,00 тис. грн.

Заміна асфальтного покриття КЕКВ 3132 – 200,00 тис. грн.

Капітальний ремонт харчоблоку КЕКВ 3132 – 100,00 тис. грн.

3.Кошти на утримання закладу у І кварталі 2017 року по КЕКВ 2210 та 2240 (заплановано/використано).

Кошти на утримання

КЕКВ 2210

КЕКВ 2240

Заплановано

Використано

Заплановано

Використано

Сад

21541

19725,32

25183

8308,80

Школа

14090

13150,21

Разом

35631

32875,53

25183

8308,80

4.Оприлюднення інформації щодо використання публічних коштів на єдиному веб-порталі е-data за ІІІ, ІV квартал 2016 року та І квартал 2017 року (вказати терміни).

Інформація щодо використання публічних коштів на єдиному веб-порталі e-data за ІІІ, ІV квартал 2016 року була оприлюднена не пізніше ніж через 35 днів після закінчення кварталу. За І квартал  2017 року до 05.05.2017 року.

5. Виконання рішення Сумської міської ради від 30 березня 2016 року №575-МР «Про Тимчасове положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Сумської міської ради у системі електронних державних закупівель ProZorro»: реєстрація на електронних майданчиках, закупівля через систему ProZorro у 2017 році (надати перелік).

Установа зареєстрована на електронному майданчику в системі державних закупівель ProZorro та укладений договір  з ТОВ «Держзакупівлі. Онлайн» від 31.03.2016 р. №3154839231032016-146.

Через систему ProZorro у 2017 році проводились наступні закупівлі, а саме:

№ з/п

Назва поставщика/підрядника, з яким укладено договір у результаті проведеної процедури

Назва товару/послуг

Сума

1

ТОВ «Мастерпродукт 2005»

Молоко 2,8% (допорогові закупівлі)

56760,00

2

ТОВ «Мастерпродукт 2005»

Сир кисломолочний (допорогові закупівлі)

56999,00

3

ФОП Дегтяренко О.Ю.

Масло вершкове (допорогові закупівлі)

97850,00

4

ТОВ «Сумська м’ясна компанія»

Тушка куряча нефасована, заморожена (допорогові закупівлі)

60450,00

5

ВАТ «СНВО»

Теплова енергія (переговорна процедура)

1029503,00

Всього

1301562,00

 1. Інформація щодо використання коштів з міського бюджету на виконання виборчих програм і доручень виборців у 2016 році.

 Надійшло коштів в сумі, а саме

17000,00 на придбання електром’ясорубки  (КЕКВ 3110)

5133,00 на придбання активного акустичного комплекту (КЕКВ 3110)

16507,00 на придбання мультимедійної системи (КЕКВ 3110)

3660,00 на придбання столів комп’ютерних (КЕКВ 2210)

23300 на придбання котла харчоварильного 100 л. (КЕКВ 3110)

Кошти використані в повному об’ємі.

У І кварталі 2017 року кошти не надходили.

Написати відповідь