Положення про гурток

Положення про гурткову роботу в навчально-виховному комплексі

 1. Загальні положення

1.1. Дане положення розроблене на основі нормативних документів:

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 р. №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності»;

 • лист Міністерства освіти і науки України від 20.05.2015р. № 1/9-249 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»;

 • лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2015р. №1/9-387 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»;

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 р. №665 «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад)педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів»;

 • лист Міністерства освіти і науки України від 18.09.2014р. №1/9-473 «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів».

1.2. Гурткова робота в навчальному закладі (далі НВК) є додатковою організаційною формою освітнього процесу.

1.3. Діяльність гуртка є однією з форм безоплатної додаткової освіти в НВК.

1.4. Положення про гурткову роботу (далі Положення) розглядається і схвалюється педагогічною радою та затверджується наказом по НВК.

 1. Мета гурткової роботи

2.1. Мета гурткової роботи:

 • виявлення, підтримка й розвиток обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей;

 • забезпечення персонального шляху реалізації особистісного потенціалу вихованців;

 • проектування індивідуального освітнього маршруту дитини;

 • розширення реалізації інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти за одним чи кількома пріоритетними напрямами освітньої діяльності;

 • реалізація варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти;

 • організація діяльності НВК, що відповідає сучасним вимогам суспільства.

 1. Основні завданняі форми гурткової роботи

3.1. Основні завдання гурткової роботи:

 • дослідження освітньої ситуації в НВК;

 • аналіз природних нахилів, здібностей, обдарованості вихованців НВК;

 • вивчення соціального замовлення батьків;

 • облаштування предметно-розвивального середовища для здійснення гурткової роботи, ефективної організації життєдіяльності дітей;

 • аналіз підвищення якості освіти засобами організації гурткової роботи в НВК.

3.2. Основні форми гурткової роботи:

 • різновиди форм освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку та учнями початкових класів (спеціальні заняття, інтегрована освітня діяльність, ігри, самостійна творчість та індивідуальна робота);

 • участь вихованців у заходах районного (міського) рівня відповідно до профільного спрямування гуртка;

 • взаємодія з батьками (різні способи залучення їх до гурткової роботи).

 1. Організація гурткової роботи

4.1. Гурткова робота здійснюється на базі НВК.

4.2. Освітня діяльність в рамках реалізації гурткової роботи здійснюється під час організації життєдіяльності дітей в груповому або у спеціально обладнаному приміщенні.

4.3. У приміщенні, в якому здійснюється гурткова робота, створюється відповідне предметно- розвивальне середовище.

4.4. Зміст гурткової роботи відображають у річному плані роботи та узгоджують з Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.5. Діти, охоплені гуртковою роботою, проявляють добровільне бажання брати участь в освітній діяльності.

4.6. Гурткова робота проводиться відповідно до програми, плану роботи гуртка.

4.7. Час та періодичність проведення різних видів освітньої діяльності в рамках гурткової роботи визначається розкладом роботи гуртка та групи.

4.8. Наповнюваність груп для гурткової роботи встановлюється керівником НВК залежно від профілю гуртка та можливостей організації освітнього процесу.

4.9. Діяльність гуртка здійснюється на безоплатній основі.

4.10. Ефективність діяльності гуртка оцінюється за результатами контролю з боку адміністрації НВК, моніторинговими даними.

4.1.. Керівник гуртка звітує про перебіг гурткової роботи перед педагогічним колективом на педагогічній раді у травні. Періодичність звітування рекомендовано визначити на першій педраді. Керівник ДНЗ звітує про результати та досягнення гурткової роботи в ДНЗ перед бать­ками. Зазвичай це відбувається наприкінці навчального року (на початку літа) під час щорічно­го звітування керівника про роботу закладу (наказ МОН України від 23.03.2005р. № 178).

Можливе й звітування в інший спосіб, який обирають керівник та батьківська громада.

 1. Права та обов’язки педагога, який здійснює гурткову роботу

 5.1. Педагог, який здійснює гурткову роботу, зобов’язаний:

 • планувати, організовувати та здійснювати освітню, організаційно-масову роботу гуртка;

 • здійснювати набір вихованців до гуртка на основі їхніх інтересів та потреб; забезпечувати збереження контингенту, обираючи індивідуальні маршрути розвитку дітей;

 • виявляти здібності дітей і сприяти їх розвитку;

 • надавати вихованцям практичну допомогу в оволодінні вміннями та навичками з обраного виду діяльності;

 • створювати безпечні умови для реалізації освітньої діяльності;

 • обирати ефективні форми, методи та засоби освітньої роботи;

 • надавати кваліфіковану консультаційну та практичну допомогу батькам дітей, охоплених гуртковою роботою;

 • брати участь у роботі педагогічної ради НВК;

 • виконувати посадові інструкції, інструкції з охорони праці, правила внутрішнього розпорядку НВК та інші, які регламентують діяльність навчального закладу;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, займатися самоосвітою;

 • звітувати перед педагогічним колективом про перебіг гурткової роботи у встановлені терміни;

 • вести необхідну документацію встановленої форми та забезпечувати належне її зберігання;

 • забезпечувати збереження обладнання, устаткування, інвентарю.

5.2. Педагог, який здійснює гурткову роботу, має право:

 • використовувати методики навчання і виховання, програми та посібники відповідно до напряму роботи гуртка;

 • вносити пропозиції до плану роботи закладу;

 • залучати батьків до створення відповідних умов для здійснення гурткової роботи;

 • брати участь у засіданнях методичних об’єднань та науково-методичних заходах;

 • поширювати досвід роботи НВК з гурткової роботи у методичних заходах різних рівнів; публічно презентувати педагогічні ідеї, авторські напрацювання щодо організації гурткової роботи.

 1. Документація

6.1. Документи, що регулюють діяльність гуртка:

 • статут НВК;

 • наказ про організацію гурткової роботи в НВК;

 • положення про гурткову роботу;

 • програма гуртка;

 • план роботи гуртка на навчальний рік;

 • розклад занять;

 • список дітей, охоплених гуртковою роботою;

 • матеріали контролю за якістю та результативністю гурткової роботи;

 • звітні матеріали гурткової роботи (за звітний період — для педагога, який здійснює гурткову роботу; за підсумками навчального року — для керівника закладу).