Правила прийому до дошкільного закладу

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 53. Кожен має право на освіту.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

 ЗАКОН УКРАЇНИ

Про освіту

Стаття 33. Дошкільна освіта

Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї, дошкільних навчальних закладах у взаємодії з сім’єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання.

Прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про дошкільну освіту

     Стаття 4. Дошкільна освіта. Дошкільний вік

 1. Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні.

 2. Дошкільний вік – базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

Стаття 9. Здобуття дошкільної освіти

 1. Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім’ї.

 2. Здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

 3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.

 4. Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, – на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються.

 5. Дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють:

у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;

у сім’ї (до досягнення дитиною п’ятирічного віку); за допомогою фізичних осіб з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти та фізичний стан здоров’я яких дозволяє виконувати обов’язки педагога.

 ПОЛОЖЕННЯ

про дошкільний навчальний заклад

6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком  лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про  епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
     Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в  інклюзивні групи додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою та
індивідуальна  програма  реабілітації  для дітей  з  інвалідністю.
7. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов’язаний ознайомити батьків  або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.  

ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-виховний комплекс “дошкільний
навчальний заклад – загальноосвітній навчальний
заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад –
дошкільний навчальний заклад”

9. Приймання дітей дошкільного  віку  до  навчально-виховного комплексу    комунальної    форми    власності   здійснюється   на безконкурсній   основі   (крім   спеціалізованих),   як   правило, відповідно до території обслуговування.   

10. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів,  умови  збереження  за  дитиною  дошкільного  віку  місця у навчально-виховному   комплексі   визначаються   положеннями   про
загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.

 СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ СУМСЬКОГО НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО

КОМПЛЕКСУ „ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ №41 „РАЙДУГА”,

М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

                             І. Загальні положення

Навчально-виховний комплекс у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (далі — Положення), Положенням про навчально-виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306, іншими нормативно- правовими актами, власним Статутом.

ІІ. Комплектування навчально-виховного комплексу

 • Групи дошкільного підрозділу комплектуються, виходячи з потреб, за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками протягом року.

 • У дошкільному підрозділі за потребою функціонують групи: загального розвитку, спеціальні, санаторні, оздоровчі, соціально- педагогічного патронату, сімейні.

 • Дошкільний підрозділ, виходячи з потреб, має групи з: денним, цілодобовим, короткотривалим (до 4 годин утримання, в т.ч. прогулянкові, чергові у вечірні і нічні години, вихідні і святкові дні) режимом перебування дітей.

 • Наповнюваність груп дітьми у дошкільному підрозділі, відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», становить:

 • для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

 • для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

 • різновікові – до 15 осіб;

 • з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;

 • санаторні – до 20 осіб;

 • в оздоровчий період – до 15 осіб.

Кількість дітей у групах спеціального призначення визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

 • Комплектація дошкільного підрозділу здійснюється управлінням освіти і науки Сумської міської ради спільно із керівником (директором) навчально-виховного комплексу, виходячи з побажань батьків або осіб, що їх замінюють, на підставі заяви, медичної довідки про стан здоров’я дитини з карткою щеплень, медичної довідки про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини. Для зарахування до групи компенсуючого типу додатково додається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу, направлення управління освіти і науки Сумської міської ради.

 • За дитиною зберігається місце у дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 • Відрахування дітей із навчально-виховного комплексу може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному підрозділі, у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців

 • Батьки, або особи, які їх замінюють, попереджаються про відрахування дитини письмово за 10 календарних днів.

 • Батьки, або особи, які їх замінюють, мають право приводити та забирати дітей із навчально-виховного комплексу в будь-який зручний для них час, заздалегідь письмово попередивши про це вихователя.

 • Про термін і причину невідвідування навчально-виховного комплексу дитиною батьки або особи, які їх замінюють, мають завчасно повідомити адміністрацію.

 • Дошкільний підрозділ здійснює соціально – педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які за медичними чи іншими показниками не можуть відвідувати навчально – виховний комплекс.Діти, які перебувають під соціально – педагогічним патронатом, беруться на облік у навчально – виховному комплексі.